Standardbetingelser ERPsupportaftale 2018-06-22T08:30:10+00:00

Standardbetingelser for ERPsupportaftale

Følgende standardbetingelser er gældende for ERPsupportaftale (version 01.12.2017). Disse standardbetingelser gælder som tillæg til ERPgruppen A/S’ generelle Standardbetingelser.

1. ERPsupporten.dk

ERPsupporten.dk er en online supportportal, der hjælper brugere med support og rådgivning til økonomisystemerne Microsoft Dynamics C5, Dynamics 365/Microsoft Dynamics NAV og Stackss.

ERPsupporten.dk er en del af ERPgruppen A/S. ERPgruppen A/S er et sammensluttet IT- og konsulenthus, der består af en række ERP-huse i Danmark. Sammenslutningen i ERPgruppen A/S sikrer en større, stærkere og bredere kompetenceplatform inden for C5, Dynamics 365/NAV og Stackss, så kunderne får en nemmere og mere ressourcebesparende forretnings- og økonomistyring. ERPgruppen A/S arbejder tæt sammen med netværket Dynamic Network A/S.

2. Anvendelse

Følgende standardbetingelser for supportaftalen gælder for samarbejdet mellem Køber og ERPgruppen/ERPsupporten.dk (som også dækker over ERPgruppens underafdelinger og Dynamic Network), med mindre andet er aftalt skriftligt.

3. Aftale

Den aftalte abonnementspris fremgår af supportaftalen. ERPsupporten.dk regulerer den aftalte abonnementspris efter det officielle pristal, dog minimum 2 % p.a. Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms.

4. ERPsupportaftale

Supportaftalen dækker alle relevante supportspørgsmål til det daglige brug og funktionaliteten af ERP systemet Microsoft Dynamics C5, Dynamics 365/Microsoft NAV og Stackss. Supportaftalen dækker for supporthenvendelser med en varighed op til 15 minutter, support derudover vil blive faktureret til normal timetakst.

Supportaftalen dækker ikke support til eksempelvis systemtilpasning, fejlrettelse, fejlfinding, undervisning, udvikling/programmering, specialtilretning, opsætning af printer, lønmodul samt 3. partsprodukter. Support hertil afregnes efter normal timetakst for konsulentassistance.

Køber kan til enhver tid få afklaret af ERPsupporten.dk, om sin henvendelse eller problemstilling er dækket af supportaftalen. Det er ERPsupporten.dk, der afgør, hvad der gælder som værende supportspørgsmål.

Gældende åbningstider fremgår af ERPgruppen A/S’ Generelle standardbetingelser.

5. Fakturering og betaling

Der faktureres forud for en periode på tre måneder. Betalingen sker automatisk via Nets Leverandørservice. Køber modtager en faktura otte dage før, betalingen bliver trukket.

Tilmeldes Leverandørservice ikke, bliver Køber faktureret kr. 39 i fakturagebyr pr. faktura, der sendes. Faktura vil blive sendt pr. mail til Køber med betalingsbetingelse otte dage netto. Ved udebleven betaling tilskrives renter af vores tilgodehavende med procesrente (Nationalbankens udlånsrente +8 % p.a.). Renter beregnes fra forfaldsdatoen. Renter og rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

6. Varighed og opsigelse

Supportaftalen træder i kraft på dato for underskrift eller bekræftelse via mail, med mindre anden dato er aftalt.

Aftalen er uopsigelig i 12 måneder eller i den bindingsperiode, der er aftalt. Aftalen forlænges herefter automatisk med ny periode gældende for én måned ad gangen, med mindre den skriftligt er blevet opsagt.

Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med én måneds varsel, som skal ske skriftligt til ERPsupporten.dk. Aftalen ophører ved udløb af opsigelsesmåneden plus én måned. Eventuel forudbetalte beløb refunderes forholdsmæssigt.

Supportaftalen kan, ved misligholdelse fra Køber, opsiges af ERPsupporten.dk med et varsel på 30 dage. ERPsupporten.dk kan til enhver tid opsige aftalen til bindingsperiodens udløb. Eventuel forudbetalte beløb refunderes ikke i dette tilfælde.

Såfremt ERPsupporten.dk foretager væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan Køber opsige abonnementet med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.

7. ERPsupporten.dks ansvar

ERPsupporten.dk er kun ansvarlig for at udøve support i overensstemmelse med nærværende vilkår. ERPsupporten.dk påtager sig intet ansvar for drift, sikkerhed eller lignende, og alle opgaver udføres som indsatsforpligtelser.

ERPsupporten.dk er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes eller kan henføres til 3. part (f.eks. hosting leverandør) og/eller kunden. ERPsupporten.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes ERPsupporten.dks forhold.

Gå tilbage til supportaftale